องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี :www.banklab.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 31 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2566 [ 14 ก.ย. 2566 ]1
2 ประชาสัมพันธ์การร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue [ 18 ก.ค. 2566 ]6
3 ประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกัน ภาวะคลอดก่อนกำหนด [ 12 มิ.ย. 2566 ]6
4 ประชาสัมพันธ์การจัดงานมหกรรมคนพิการ ประจำปี 2565 [ 25 พ.ค. 2566 ]2
5 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 [ 16 ม.ค. 2566 ]123
6 ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 3 ม.ค. 2566 ]18
7 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น [ 20 ธ.ค. 2565 ]1
8 ผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ [ 30 ก.ย. 2565 ]8
9 งานประเพณีสารทลาว ประจำปี 2565 [ 9 ก.ย. 2565 ]7
10 การประกาศใช้บัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2560 [ 11 ก.ค. 2565 ]7
11 แผนลดใช้พลังงาน ประจำปี 2564 [ 28 มิ.ย. 2565 ]21
12 การจัดการน้ำเสียในครัวเรือน [ 17 พ.ค. 2565 ]9
13 พื้นที่สีเขียว [ 10 พ.ค. 2565 ]7
14 ประชาสัมพันธ์ การรับมือภัยแล้ง ปี 2565 [ 27 เม.ย. 2565 ]15
15 ประชาสัมพันธ์การป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 [ 19 เม.ย. 2565 ]9
16 การบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม [ 23 มี.ค. 2565 ]6
17 ประชาสัมพันธ์เข้ากรอกแบบประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) [ 28 ก.พ. 2565 ]21
18 ประชาสัมพันธ์เข้ากรอกแบบประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) [ 28 ก.พ. 2565 ]14
19 ข้อมูลตลาดในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ [ 9 ก.พ. 2565 ]7
20 นโยบาย/มาตรการ การควบคุม ผลิตภัณฑ์ยาสูบ และการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ [ 8 ก.พ. 2565 ]6
21 ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม [ 8 ก.พ. 2565 ]5
22 ประชาสัมพันธ์การหยุดเผาต่อซังฟางข้าว [ 7 ก.พ. 2565 ]9
23 งานประเพณีกำฟ้า ประจำปี 2565 [ 4 ก.พ. 2565 ]6
24 การดำเนินการศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ [ 27 ม.ค. 2565 ]5
25 การดำเนินการศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ [ 27 ม.ค. 2565 ]5
26 ขั้นตอนและวิธีกำจัดขยะอินทร์และขยะที่ย่อยสลายได้ [ 13 มิ.ย. 2564 ]15
27 ประชาสัมพันธ์การบังคับใช้กฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 [ 10 มิ.ย. 2564 ]15
28 ประกาศการรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 24 พ.ค. 2564 ]37
29 ประชาสัมพันธ์ การรับมือวาตภัย ปี 2565 [ 27 เม.ย. 2564 ]33
30 การจัดการขยะในชุมชน [ 1 มี.ค. 2564 ]25
31 ประชาสัมพันธ์การป้องกันภัย อัคคีภัย [ 28 ม.ค. 2564 ]44