องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี :www.banklab.go.th

 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการขอหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้าง [ 28 ก.พ. 2567 ]7
2 คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ [ 22 ก.พ. 2567 ]7
3 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการนำ้มัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต) [ 25 มี.ค. 2566 ]64
4 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 25 มี.ค. 2566 ]76
5 การรับชำระภาษีป้าย [ 25 มี.ค. 2566 ]55
6 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 25 มี.ค. 2566 ]67
7 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยความพิการ [ 25 มี.ค. 2566 ]49
8 การรรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 25 มี.ค. 2566 ]53
9 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 25 มี.ค. 2566 ]79
10 การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 [ 25 มี.ค. 2566 ]52
11 การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร [ 25 มี.ค. 2566 ]52
12 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 25 มี.ค. 2566 ]52
13 การต่ออนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการนำ้มัน [ 25 มี.ค. 2566 ]52
14 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 25 มี.ค. 2566 ]55