องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี :www.banklab.go.th

 
 

 

 

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น
               องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ ได้กำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนา เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็นจุดมุ่งหมาย ที่คาดหวังจะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า  โดยยึดหลักการพัฒนาตาม แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 ซึ่งยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาและแผนการพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอำเภอ   ตำบลบ้านกลับเป็นตำบลขนาดเล็ก ที่มีประชาชนส่วนใหญ่ พักอาศัยอยู่เป็นหมู่บ้าน ประชาชนส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาไว้ดังนี้
     “ การคมนาคมสะดวก แหล่งน้ำสมบูรณ์  สืบสานประเพณี  สาธารณสุขก้าวหน้า    
เศรษฐกิจรุ่งเรือง  ชุมชนเข้มแข็ง  บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   ”
      
      พันธกิจ
          1.ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  เน้นการพัฒนาด้านกายภาพเกี่ยวกับสาธารณูปโภคสาธารณูปการ ต่าง ๆ  เพื่อยกระดับความเป็นอยู่และ อำนวยความสะดวกในชุมชน
          2. ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ  เน้นการพัฒนาด้านแหล่งน้ำเพื่อการบริโภค – อุปโภคและเพื่อการเกษตร
           3.ด้านพัฒนาการศึกษา กีฬา นันทนาการ และสาธารณสุข  เน้นการดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของเด็ก เยาวชน และประชาชนโดยทั่วไป การส่งเสริมการเล่นกีฬานันทการเพื่อให้จิตใจและ ร่างกายแข็งแรง รวมทั้งการดำเนินงานเกี่ยวกับส่งเสริมสุขภาพอนามัย ของประชาชนการควบคุมและระวังโรคติดต่อ  มีความรู้ความเข้าในการดูแล ป้องกันตนเองและครอบครัว จากโรคต่างๆ
          4. ด้านพัฒนาสังคม ศาสนา  ประเพณีและวัฒนธรรม  เน้นการพัฒนาเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ การจัดระเบียบชุมชน   รวมทั้งส่งเสริม ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม กิจการศาสนา
          5. ด้านพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชนเข้มแข็ง  เป็นการพัฒนาซึ่งครอบคลุมกิจกรรมโครงการด้านประกอบอาชีพของประชาชน ทั้งด้านการเกษตร อุตสาหกรรม การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมทั้งและการส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ   และการรักษาสิ่งแวดล้อม
          6. ด้านพัฒนาด้านการบริหารจัดการและบริการประชาชน   เน้นการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  รวมถึงการปรับปรุง ประสิทธิภาพการบริหารงานของ อบต. เพื่อให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
     จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
          1.ประชาชนมีความสะดวกด้านการคมนาคม ไฟฟ้าสว่างเพียงพอ มีแหล่งระบายน้ำ
          2.พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคและเพื่อการเกษตร
          3. ประชาชนมีสุขภาพดี
          4. เสริมสร้างศักยภาพด้านการศึกษา  ศาสนา และประเพณีวัฒนธรรม
          5. สร้างความสามัคคีและประชาชนมีสุขภาพจิตที่ดี
          6. ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับการช่วยเหลือ
          7.อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
          8. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
          9. สังคมมีความเข้มแข็งและห่างไกลยาเสพติด
          10.ประชาชนมีอาชีพสามารถสร้างรายได้ เลี้ยงตนเองได้
          11.การบริหารจัดการ มีประสิทธิภาพ
     ยุทธศาสตร์การพัฒนาในช่วงสามปีของ อบต.บ้านกลับ
          1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
          2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา กีฬานันทนาการ และสาธารณสุข
          3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม
          4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและชุมชนเข้มแข็ง
          5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการและการบริการประชาชน
     ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา  - ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน
                        - พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค เพื่อการเกษตร และป้องกันน้ำท่วม

     ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา กีฬานันทนาการ และสาธารณสุข
แนวทางการพัฒนา  - พัฒนาด้านการศึกษา 
                        - พัฒนาและสนับสนุนกิจกรรมกีฬา  และนันทนาการ
                        - พัฒนาด้านสาธารณสุข

     ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม
แนวทางการพัฒนา  -  ส่งเสริมสวัสดิการ  และสังคมสงเคราะห์
                        -  พัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและบรรเทาสาธารณภัย
                        -  พัฒนาด้านศาสนา   ประเพณีและวัฒนธรรม
                        -  ส่งเสริมสถาบันพระมหากษัตริย์ และงานรัฐพิธีต่าง ๆ และวันสำคัญของชาติ

     ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและชุมชนเข้มแข็ง
แนวทางการพัฒนา  - พัฒนาอาชีพ และรายได้
                       - ส่งเสริมและสนับสนุนภาคการเกษตร   
                       - ส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข็มแข็ง
                       - ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
                       - พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  และการพัฒนา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
     ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการและการบริการประชาชน
แนวทางการพัฒนา  - พัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน  และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
                        - พัฒนาประชาสัมพันธ์องค์กร และการให้บริการประชาชน