องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี :www.banklab.go.th

 
 

 

 

สภาพทางสังคม

ลักษณะทางสังคม
    
ด้านการศึกษา            
         1)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน        จำนวน    1   ศูนย์    ได้แก่
                  1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลับ  ตั้งอยู่ที่หมู่ที่  7
                  (ภายในบริเวณองค์การบริหารส่วน-ตำบลบ้านกลับ)
                  จำนวนเด็ก   35   คน  จำนวนครูพี่เลี้ยง  2  คน ( ข้อมูล ณ  วันที่ 30  เมษายน  2557 )
         2)  โรงเรียนประถมศึกษา                  จำนวน    3   แห่ง    ได้แก่
                  1. โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ  สราญราษฎร์   ตั้งอยู่ที่   หมู่ที่  7   ตำบลบ้านกลับ
                  2. โรงเรียนบ้านหลังสวน    ตั้งอยู่ที่วัดหลังสวน           หมู่ที่  10  ตำบลบ้านกลับ
                  3. โรงเรียนวัดหัวถนน       ตั้งอยู่ที่วัดโปร่งหัวถนน       หมู่ที่  4    ตำบลบ้านโปร่ง

ด้านสาธารณสุข
         -  มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล      จำนวน   2     แห่ง
         -  มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข       จำนวน  12    คน
         -  มีศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน       จำนวน  15   ศูนย์
         -  มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน     จำนวน  90   คน

ด้านศาสนา
-  มีวัด  จำนวน   8   แห่ง   ได้แก่
         1.  วัดสองคอน                  ตั้งอยู่ที่หมู่ที่  1    (บ้านสองคอน)     ตำบลบ้านกลับ
         2.  วัดสุวรรณคีรี(บ้านกลับเก่า) ตั้งอยู่ที่หมู่ที่  2   (บ้านกลับเก่า)       ตำบลบ้านกลับ
         3.  วัดบ้านคลองเจริญ          ตั้งอยู่ที่หมู่ที่  6    (บ้านคลองเจริญ)   ตำบลบ้านกลับ
         4.  วัดดงสัก                     ตั้งอยู่ที่หมู่ที่  9    (บ้านดงสัก)         ตำบลบ้านกลับ
         5.  วัดบ้านหลังสวน             ตั้งอยู่ที่หมู่ที่  10  (บ้านหลังสวน)     ตำบลบ้านกลับ
         6.  วัดโปร่งสว่าง                ตั้งอยู่ที่หมู่ที่  1    (บ้านโปร่งสว่าง)    ตำบลบ้านโปร่ง
         7.  วัดบ้านโปร่งหัวถนน         ตั้งอยู่ที่หมู่ที่  4    (บ้านโปร่งหัวถนน) ตำบลบ้านโปร่ง
         8.  วัดโปร่งเก่าพลอยเจริญ      ตั้งอยู่ที่หมู่ที่  3    (บ้านโปร่งเก่า)      ตำบลบ้านโปร่ง
-  สำนักสงฆ์  จำนวน 1 แห่ง คือ  สำนักสงฆ์โพนกกโก

ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
         -  ที่ทำการตำรวจชุมชน       จำนวน   1    แห่ง
         -  จุดตรวจประจำตำบล          จำนวน   2    แห่ง
         -  รถดับเพลิง/รถบรรทุกน้ำ        จำนวน   1     คัน
         -  อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย        จำนวน  175  คน

ข้อมูลอื่น ๆ
         - ผู้สูงอายุ      จำนวน     1,039    คน
         - ผู้พิการ       จำนวน       274    คน
ข้อมูล ณ  วันที่  30  เมษายน  2557