องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี :www.banklab.go.th

 
 

 

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นางสาวสรรศรัณย์  อาญาเมือง
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
-ว่าง-
นักวิชาการสาธารณสุข ปก./ชก.
นายเอนก เตี๊ยะเหม็ง
นางสาววิภาดา กองซุย
นายเตชนันท์ ขันตี
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
คนงานประจำรถขยะ

นายละออ แจ่มจำรัส
นายกิตติ  ดีน้อย
นายอภินันท์ ขุนภักดี
คนงานประจำรถขยะ

คนงานประจำรถขยะ
คนงานทั่วไป