องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี :www.banklab.go.th

 
 

 

 

สำนักปลัด


นางสาวสรรศรัณย์ อาญาเมือง
หัวหน้าสำนักปลัด
-ว่าง- นางสาวสุวิมล พลแสน นางสาวนงณุช ขันตี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางสาวปราณี ศิริปาน
นายสุรกาน เจ๊ะดาโอ๊ะ นางสาวอรทัย ทองสิมา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการนางเกตุวรี พหลยุทธ
-ว่าง- นายพิภพ กระแสสินธุ์
นักพัฒนาชุมชน
พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา


นายนพคุณ บุญเลิศ
นายสมพงษ์ ยาบุญ
นางวาสนา ยาบุญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
คนงานทั่วไป
แม่ครัว(ทักษะ)


นางสาวกิติยาภรณ์ วงษ์ราช
นายดำรงศักดิ์ บัวชุลี นายวรพจน์  สุขอิ่ม
คนงานทั่วไป
ยาม คนสวน