องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี :www.banklab.go.th

 
 

 

 

สำนักปลัด


นางสาวสรรศรัณย์ อาญาเมือง
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวจันทพิมพ์ นามปรานิล
นางสาวสุวิมล พลแสน นางสาวนงณุช ขันตี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางสาวปราณี ศิริปาน
นายสุรกาน เจ๊ะดาโอ๊ะ นางสาวอรทัย ทองสิมา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการนางเกตุวรี พหลยุทธ
นายสำรวย วงษ์โกฏ นายพิภพ กระแสสินธุ์
นักพัฒนาชุมชน
พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา


นายนพคุณ บุญเลิศ
นายสมพงษ์ ยาบุญ
นางวาสนา ยาบุญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
คนงานทั่วไป
แม่ครัว(ทักษะ)


นางสาวกิติยาภรณ์ วงษ์ราช
นายดำรงศักดิ์ บัวชุลี นายวิสวัตร์ ไทยเจริญ
คนงานทั่วไป
ยาม คนสวน