องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี :www.banklab.go.th

 
 

 

 

คณะผู้บริหาร


นางสาววชิราภรณ์ มาแสวง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ
โทร:036-396934 ต่อ 19


นายสมบัติ พานพุ่ม
นายปิโยรส บุญสม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ
โทร:036-396934 ต่อ 20
โทร:036-396934 ต่อ 20

นางขวัญจิต  สุทธิศรี
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ
โทร:036-396934 ต่อ 20

นายกณิศ  จันทน์แดง -ว่าง-
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ
โทร:036-396934 ต่อ 23