โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566

  โรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.บ้านกลับ ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านกลับ รับฟังการบรรยาย และชมการสาธิต ใช้ถังดับเพลิงจาก นายสุรกาน เจ๊ะดาโอ๊ะ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ เพิ่มทักษะการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบ "โคก หนอง นา"

  โรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.บ้านกลับ รับฟังเทศนาธรรม แล...