วันที่
ชื่อเรื่อง
20  พ.ค. 2567
จ้างโครงการขุดลอกคลองในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2567
จ้างโครงการขุดลอกคลองทิ้งน้ำบริเวณสาย 4 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโปร่ง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2567
จ้างโครงการขุดลอกคลองในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2567
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2567
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2567
จ้างโครงการขุดลอกคลองทิ้งน้ำในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2567
จ้างโครงการขุดลอกคลองทิ้งน้ำในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโปร่ง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2567
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระุบรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2567
จ้างโครงการขุดลชอกคลองทิ้งน้ำ ในเขตพื้นที่ สาย 4, 5 และ 6 หมู่ที่ี 2 ตำบลบ้านโปร่ง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง