วันที่
ชื่อเรื่อง
1  มิ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ เลขทะเบียน 85-5477 สระบุรี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารักษาครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ก่อสร้าง เลื่อยยนต์ตัดไม้ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านโปร่ง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2566
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุการเกษตร สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ ประจำเดือน มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ ประจำเดือน มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง